Το Πρόγραμμα CRETAPLANT

Το Πρόγραμμα «CRETAPLANT : Πιλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στη Δυτική Κρήτη» αποτελεί την πρώτη προσπάθεια εφαρμογής στην Ελλάδα της καινούριας ιδέας των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών (ΜΑΦ) για την προστασία απειλούμενων και σπάνιων ειδών της ελληνικής χλωρίδας. Χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - μέσω του ταμείου LIFE - και κατά 25% από Εθνικούς πόρους. Πέρα από τον προφανή στόχο της συμβολής στην προστασία του φυσικής κληρονομιάς της Δυτικής Κρήτης, το πρόγραμμα CRETAPLANT φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο και πρακτικό οδηγό για έναν ολοκληρωμένο και βιώσιμο αναπτυξιακό σχεδιασμό (στον τομέα της διατήρησης της βιοποικιλότητας) τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο και στη χώρα μας γενικότερα.

Γενικές πληροφορίες
- Περίληψη
 
- Οργανόγραμμα
 
- Δράσεις
 
Παραδοτέα του Προγράμματος
- Αναφορά Καταγραφής των Τοποθεσιών
 
- Χάρτες Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών
 
- Διαχειριστικά Σχέδια
 
- Γενετική Ποικιλότητα
 
- Nομικό Καθεστώς Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών
 
- Παρακολούθηση
 
- Εκτός τόπου Διατήρηση
 
- Αναφορές